Veřejný závazek - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Veřejný závazek

O nás
Veřejný závazek (dle SQ1)
Společnost SEN pro SEN, s.r.o.,  uveřejňuje touto cestou svůj veřejný závazek, kterým definuje základní východiska poskytovaných sociálních služeb pro seniory v Domově SEN pro SEN, v Javorníku č.p 43, obec Čtyřkoly, okres Benešov u Prahy.
 
Poslání Domova
 
Posláním Domova pro seniory SEN pro SEN při celoročně poskytované pobytové službě je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potřebují s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o poskytování kvalitních služeb tak, abychom vytvořili podmínky pro klidný a důstojný život ve stáří a zajistili i důstojné doprovázení na sklonku života.
 
 Cílová skupina Domova
 
 1. Domov poskytuje sociální služby seniorům, se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 2. Současně Domov poskytuje pomoc a podporu seniorům, kteří nejsou schopni, nebo již nemohou žít sami ve vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci svých blízkých, za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb.
 3. Klíčovou cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let, které jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby, přičemž do Domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 
 
Zásady poskytování sociální služby
 
 1. Domov má zájem pomáhat a podporovat klienty a vycházet z jejich individuálních potřeb, kdy se jedná zejména o  zajištění, udržení,         a zlepšení stávajících dovedností jako jsou hrubá, a jemná motorika a dále
 2. Domov se pokouší eliminovat  nežádoucí poruchy chování jako je deprese, neklid, bloudění a stavy úzkosti vč. vzniku rizika duševního onemocnění
 3. Domov klade důraz na poskytování sociální služby, která podporuje     a pomáhá klientům „Domova“ v přiměřené soběstačnosti                  a samostatnosti. Snahou je vytvářet a přibližovat službu a život v Domově co nejvíce životu v přirozeném prostředí.
 4. Domov má zájem o vytváření pozitivního vlivu na emoční stav klientů zvyšováním jejich sebevědomí, sebedůvěry a uplatnění v kolektivu,  a to pravidelným  režimem, tvorbou bezpečí a stability a kvalifikovanou verbální  a neverbální komunikací s klienty
 5. Domov se snaží v maximální možné míře respektovat a zachovávat důstojnost klientů a dodržovat jejich základní lidská práva s respektem k jejich individuálním potřebám.
 6. Domov má zájem poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klientů a jsou založeny na principech Etického kodexu.
 7. Domov zajišťuje služby  kvalifikovaným personálem, který zná teoretické postupy i jejich praktické využití k tomu, jak předejít, zmírnit či odstranit nepříznivou sociální situaci, ve které se klient nachází nebo může nacházet.
 8. Personál Domova si průběžně doplňuje či rozšiřuje vzdělání a kvalifikaci a při komunikaci s klientem uplatňuje profesionální přístup, kdy zejména ovládá pravidla při řešení určitých nouzových situací a postupuje podle nich a volí takové prostředky k naplnění poskytované služby, aby klient získal pocit, že je v řešené situaci partnerem Domova a jeho pracovníků a může se na řešení také sám aktivně podílet.
 
Základní činnosti
 
Na základě zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov tyto základní činnosti:
 
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně  nebo  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutická činnost
g) aktivizační činnost
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
    záležitostí
h) poskytnutí bezplatného základního sociálního poradenství o možnostech   
    řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 
Domov pro seniory  poskytuje mimo základních činností také fakultativní činnosti. Rozsah těchto činností vychází z přání klientů a z možností               Domova.
 
 
Oblast uplatnění vlastní vůle uživatele a prevence vzniku negativního hodnocení a předsudků
 
Uvedené oblasti Domov promítá do SQ č. 2, (ochrana práv uživatelů sociálních služeb)
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky