Etický kodex - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Etický kodex

O nás
ETICKÝ KODEX
DOMOVA PRO SENIORY
SEN pro SEN
 
 
Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke spolupracovníkům, k zaměstnavateli i k veřejnosti. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytovaní služeb, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v našich sociálních službách. Péče není diskriminována věkem klientů naší služby, barvou pleti, vyznáním, kulturními zvyklostmi, postižením nebo nemocí, pohlavím, národnosti, politickým přesvědčením, rasou nebo společenským postavením klienta.
 
Zaměstnanci stále usilují o to, aby se klienti v průběhu služby cítili důstojně a bezpečně.
 
Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod.
 
 
Článek I.
Obecné principy humanity
1.              Dodržování základních lidských a občanských práv a svobod zakotvených v Ústavě ČR, Chartě lidských práv, Listině základních práv a v Etických kodexech oborů, které se uplatňují při poskytování sociální péče, a které vyplývají z mezinárodních smluv.
2.              Dodržování zákonů, právních předpisů, vnitřních pravidel Domova, kontrolu jejich dodržování a vyvozování důsledků za jejich porušování.
Zachovávání rovného přístupu ke všem klientům sociální služby bez jakékoliv diskriminace a předsudků.
3.              Respektování důstojnosti a hodnoty každého člověka. Dodržování zásady korektnosti, slušnosti, zdvořilosti v jednání, neprojevování negativních emocí ani nežádoucích důvěrností. Vyvarování se infantilizace, nálepkování, ignorování pozornosti, vnucování vlastních názorů, nerespektování handicapů, zesměšňování, nepravdivého informování, autoritativního a nadřazeného přístupu.
4.              Dodržování zásad ochrany osobních dat a informací uvnitř i mimo zařízení vůči nepovolaným osobám.
5.              Snaha o soudržnost a integraci společenství celého zařízení, o včleňování klientů do okolní společnosti.
6.              Transparentnost záměrů a rozhodnutí vedení Domova, pravdivé a úplné informování klientů rozvíjení komunikace s nimi, demokratičnost a naslouchání jejich potřebám.
Článek II.
 Etické zásady pro poskytování sociálních služeb
1.    Respektování všech stránek a jedinečnosti osobnosti i sociálního pole klienta, brát je v úvahu při poskytování konkrétní služby.
2.    Snaha o aktivní zapojení klientů pro vyplnění jejich volného času a také zlepšení soběstačnosti a odstranění pocitu osamělosti.
3.    Aktivní zjišťování potřeb a přání klienta, tvorba osobních individuálních plánů a jejich realizace, zapojování uživatele do vhodných aktivit, pozitivní motivace, spoluúčast na akcích Domova. Podpora v seberealizaci formou udržení zálib klienta spolu s nabídkou aktivizačních programů, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.
4.    Respektování citové zranitelnosti a potřeby citové podpory u klienta, poskytování péče s potřebnou mírou empatie, laskavosti a mírnosti.
5.    Snaha o docílení vztahu, který je založen na důvěře, cti práva klienta, respektování jeho soukromí s přihlédnutím na aktuální rozpoložení klienta.
6.              Dodržování zásady poskytovat klientovi pokud možno největší míru jím požadovaného soukromí, chránit jeho intimitu, předpokládat potřebu klidu, předpokládat stud, i když uživatel nevnímá plně situaci.
7.              Zajištění základních potřeb klientů - bydlení, kvalitní a přiměřená strava, ošetřovatelství, hygiena těla, lůžka i prostředí. Zprostředkování potřebné lékařské péče, pomoc a poradenství v požadovaných záležitostech.
8.              Zaměstnanci Domova svým jednáním a chováním napomáhají k vytváření nekonfliktního prostředí, nenadřazují své vlastní zájmy vůči individuálnímu a citlivému přístupu k zájmům a potřebám klientů.
9.              Zaměstnanec nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi sociální služby jakýmkoliv způsobem jeho důvěru a závislost k získání výhod, darů, peněz, přijímání úplatků. Nesmí klienta, spoluzaměstnance ani veřejnost udržovat v nevědomosti či omylu.
10.          Zaměstnanci směřují klienty sociální služby k vědomí odpovědnosti za sebe samé.
 
Článek III.
 Etické zásady pro výkon profese
1.         Zaměstnanci dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Pracují odpovědně, čestně, svědomitě a ve shodě s posláním společnosti a tímto kodexem.
2.         Výkon práce zaměstnance musí být prováděn s nejvyšší mírou porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etiky.
3.         Důraz se klade na empatii, vstřícnost, iniciativu, aktivitu, potřebnou rychlost a intenzitu při plnění úkolů profese.
4.         Zaměstnanci vedou příslušnou dokumentaci pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením.
5.         Zaměstnanci respektují a plní pokyny svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají svých znalostí a zkušeností svých kolegů.
6.         Zaměstnanci dbají na hospodárně vynakládané prostředky a čas, využívají pracovní dobu k práci, zodpovídají za zařízení jako celek a účelně odstraňují překážky produktivního výkonu profese.
7.         Vedení Domova vede zaměstnance k celoživotnímu plánovitému vzdělávání se v oboru i v celé odborné oblasti působnosti zařízení, k realizaci odborných poznatků a k mezioborovému pohledu všech pracovníků v sociálních službách.
8.         Zaměstnanci se v maximální míře snaží být loajální a zabránit jakékoliv činnosti a jednání, které by poškozovaly dobré jméno Domova pro seniory. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.
9.         Podpora pokroku nových a méně zdatných pracovníků, podpora spolupráce v rámci celého zařízení a různých profesí, podpora pozitivního myšlení, dobré vůle k rychlému překonávání rozporů a vytváření dobré pracovní atmosféry, tj. kolegiality, korektnosti, objektivnosti, slušnosti a kultivovanosti v řešení problémů.
10.      Dle § 100, odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2007, jsou všichni zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, nebo jejich příspěvku na péči, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
 
 Článek IV.
Závaznost Etického kodexu
1.         Při vydání tohoto Etického kodexu bylo použito všech platných předpisů o sociálním zabezpečení, ústavní sociální péči, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a úprav a Standardů kvality sociálních služeb.
2.         Etický kodex, jako součást vnitřních norem a předpisů Domova, je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní pracovníky zařízení.
3.         Nedodržování zásad, formulovaných v Etickém kodexu je neslučitelné s výkonem jakékoliv profese a činnosti v Domově pro seniory SEN pro SEN.
4.         Porušování etických norem, které je současně porušením ustanovení zákoníku práce nebo jiných zákonů a právních předpisů (včetně vnitřních předpisů zařízení), může být posouzeno jako porušení pracovní povinnosti s příslušnými důsledky z toho vyplývajícími.
5.         Vydáním Etického kodexu vzniká všem vedoucím zaměstnancům povinnost prokazatelně seznámit s kodexem všechny své bezprostřední podřízené zaměstnance a ostatní pracovníky zařízení. Rovněž je seznámí s možností do Etického kodexu kdykoliv nahlédnout.
Článek V.
Platnost Etického kodexu
Zaměstnanci se ve svých profesích a pověřených kompetencích řídí též příslušnými etickými kodexy a právy klientů, které jsou stanoveny uvedeným dokumenty:
-       Práva klientů
-       Práva lidí ve stáří
-       Práva tělesně postižených
-       Práva duševně postižených
-       Evropská charta práv a svobod pro staré občany
-       Etický kodex sociálních pracovníků ČR
-       Etický kodex sester
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky