Práva uživatelů - Domov pro seniory

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Práva uživatelů

Pro zájemce


"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné" z Listiny základních práv a svobod.


Právo uživatele na vlastní rozhodování, na uplatňování vlastní vůle
Každý uživatel je svobodný občan ve všech směrech svého konání. Jediné, co jej může omezit, jsou zákony. Každý uživatel má právo realizovat své potřeby, tužby a přání.

Právo na ochranu osobních údajů
Každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů a ochranu před jejich zneužitím. Veškerá dokumentace uživatele je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.

Právo na soukromí a nedotknutelnost osoby
Uživatel má právo na ochranu svého soukromí a personál je povinen toto plně respektovat. Personál rovněž hájí uživatelovo právo na respektování studu.

Právo na kontakt s ostatními lidmi a komunitou
Uživatel má možnost setkávání se s návštěvami. Uživatelům jsou nabízeny kulturní i společenské akce, kam je jim v případě potřeby zajištěn i doprovod zaměstnanci.

Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména
Uživatel má právo na zachování a ochranu své osobní důstojnosti a to i v situaci závislosti na péči jiné osoby. Uživatel má právo na respektování osobní cti, na respektování vlastní historie života a prožitků, na respektování dobré pověsti, má právo vyžadovat ochranu svého jména.

Právo si stěžovat
Každý uživatel, rodina či blízcí mají právo podávat stížnosti. Uživatel si může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by byl jakýmkoli způsobem ohrožen.

Právo na kvalifikovanou zdravotní péči
Zdravotní péče uživatele je zajištěna celodenně kvalifikovanými zdravotními pracovníky. Do SNU pravidelně dochází praktický lékař, k dispozici je dle potřeby oční lékař, zubní lékař, psychiatr. Ostatní zdravotní péče je realizována prostřednictvím lékařských zařízení a odborných lékařů. V nutných případech volá personál pohotovostní službu, rychlou záchrannou službu. Každý uživatel má právo na výběr svého ošetřujícího lékaře.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky